Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

VERHANDELING over het

tot tie verfcheidenheden van het Beflag, het welk van eene in het iigchaem plaats hebbende ziekte oorfpronklijk is , overgaan , en eerftelijk het onderfcheid tusichen het zelve in kortftondige en langduurige ziekten kortelijk voorftellen.

Het onderfcheid tusfchen heete en langduurige ziekten over het geheel heeft Cel sus met weinige woorden aangeduid; Quidam enim (zegt hij) breves ac acuti fimt, qui vel cito tollunt hominem, vel qui cito fir.iuntur ; Quidam longi, Jub quibus neque Janitas neque exitium in p*opinquo est (/>) ; en dit onderfcheid is zeker voornaamelijk hier in gelegen , dat in kortftondige ziekten naamelijk de natuur haare genoegzaame krachten heeft, en dus in ftaat is de noodige koorts en verdere vereischten voor den dag te brengen zoo dat de toevallen , fchoon dikwijls buitengewoon hevig, zeer fchielijk nogthans op de eene. of de andere wijze, eindigen ; daar integendeel, in de langduurige de natuur meestal kwijnt , en de koorts , die in de eerstgemelde meestal eene Conamen Natura is , in deze afwezig blijft, ten minften nimmer in die hevigheid en aanhoudenheid zoo als in de heete aangetroffen word, waar door dan ook de toevallen>. offchoon minder hevig, echter aanhoudender zijn, en de ziekte zeer langzaam voortgaat en eindigt..

Gaat men nu terug tot het gene in het T.aè Hooftd. over de oorzaaken van het Beflag op de Tong gezegd is,, zal het. niet alleen zeer duidelijk, blijken, dat de Tong in langduurige ziekten naar derzclver bijzonderen aart en oorzaak ook verfchillende veranderingen ondergaan zal; maar ook dat die. toevallen , welke op dezelve door eene " vermeerderde hitte , uitdamping der waterdeeltjes, bederving der ** vogten &c. ftandgrijpen , zoo als in heete ziekten plaats heeft, in die ziekten op geenerlei wijze zig vertoonen kunnen , en 'er dus. deegelijk een onderfcheid van het Beflag in die twee verfchillende klasfen der ziekten plaats heeft ; tot een voorbeeld hier x van behoeven, wij flechts den toeftand der. Tong in eene Geelzugt naartegaan ; de Gal is in .deze ziekte zomwijlen in zoo-

da-

•- (£) Libr. 3 Cap. i j>ag. &

Sluiten