Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van CONSTANTINUS den GROOTEN af tot o? dek TEGENWOORDIGEN TYD. 19 ITALIËN, en het geheele Wester-Ryk. Het OOSTEN.

fterker dan het zyne, en onder het bevel van den dapperen Arbogastes. Men levert elkander flag; en wel zo verwoed, dat de nagt eerst een einde aan het gevegt maakt, waarin Theodofius het grootlte verlies lydt. Zig door dien tegenipoed niet laatende affchrikken, hervat hy des anderen daags het gevegt met nieuwen moed, en behaalt, eene beflisfende overwinning; waartoe een fchielyk opgekoomcn ftorm, die de Vyanden in het aangezigt woei, en hunne pylen te rug üneet, terwyl ze aan die van Theodofius een fterker vaart en kragt byzetfede, het mee^t toebragt; waarom ook de Christenen dien ftorm als een wcezenlyk wonderwerk aanzagen. De troepen van Eugenius vallen eenpaariglyk Theodofius toe, en keveren hem zynen Vyand in handen, die, terwyl hy knielend om genade bidt, door een van zyn eigen Volk het hoofd wordt afgeflagen. Arbogastes neemt de vlugt; doch, alles verlooren ziende , do jdt hy zig zeiven uit wanhoop. Theodofius, zig nu meester van het ganfche Ooster- en Wester-Keizerryk ziende, fchenkt alle de verwonnenen eene volkoomenc vergiffenis, en legt zig vervolgens toe om het herltelde Heidendom wederom te vernietigen, ten welken einde hy in Italién zyn verblyf vestigt; zynen jongften Zoon Honorius derwaards ontbiedende.

39S-

Theodofius overlydt te Milaan, tot algemeene droefheid der Christenheid: Ook verloor het Ryk veel aan hem; als't welk zedert, door de toeneemende pragt en weelde, verval van weetenfehappen, invallen der Barbaaren , zwakheid der Keizeren, en andere famenloopende oorzaaken, geheel ten val begon te neigen. Even voor zyn dood, verzwakt hy, door eene verkeerde Staatkunde, het Keizerryk, door hetzelve in twee ftukken te verdeden; geevende het Oosten aan zynen oudften Zoon Arcadius, en het Westen aan zynen jongften Zoon Honorius.

Hen,] laat het beftuur van 't Oosten aan zyne Zoonen Arcadius en Honorius; doch onder het opzigt van Rufinus, die eigenlyk de'klem van het gezag in handen houdt. De Arriaanen zoeken , geduurende het afweezen des Keizers, nieuwe onlusten te verwekken; doch worden door Rufinus in bedwang gehouden, die de i wee Keizers de geftrenge ordonnantiën van hunnen Vader tegen de Ketteren laat vernieuwen.

39S-

Theodofius, meester van het ganfche Ryk geworden, heeft niet lang genot v'an zyne overwinning. Hy overlydt dit jaar in Italiën; van waar zyn lyk gebalzemd naar Conftantinopolen gevoerd, en aldaar, met de uiterfte pragt, begraaven wordt. -— Even voor zynen dood , had hy, uit eene kwalyk beraadene kinderliefde, het ganfche Roomfche gebied in twee ftukken gefplist, en hetzelve tusfen zyne beide Zoonen verdeeld; geevende het Oosten ('twelk zedert den naam van het Griekfche Ryk ontfing,) aan den oudften Arcadius, en het Westen aan den jongften Honorius. Van dit tydftip dagteekent

zig eigenlyk de fcheiding tusfen het Wester-, en het Ooster- of Griekfche Keizerryk, die zedert ieder hunne afzonderlyke Keizers gehad heb. ben, tot aan den ondergang van beiden;

TWEEDE TYDPERK.

Van de Verdeeling der Roomfche Heerfchappjë in het Ooster- of Griekfche, eb het JVester-Keizerryk, tot aan den Ondergang van het laatstgemelde.

Van den Jaare 395. tot den Jaare 476.

ITALIËN, en het geheele Wester - Ryk. HONORIUS. 395-

De jonge Keizer, naauwlyks tien jaaren oud zynde, was door zyn Vader gefield onder de Voogdy vanStilicho, een Wandaal van afkomst, die Theodofius in alle zyne oorlogen vergezeld had, door hem tot Opperbevelhebber der troepen verheeven was, en 's Keizers Nigt Serena ten huwelyk gekreegen had. Stilicho, een man van groote bekwaamheeden, doch van een flegt karakter, regeert daardoor even onbepaald in het Westen, als Rufinus in het Oosten; en beide de Ryken zugten onder de heersch- en fchraapïugt dier twee Staatsdienaars, by wien alles voor geld en vleijery te koop was. Doch beiden elkander

Het GRIEKSCHE RYK, en .iet Oosten: ARCADIUS, i. Griekfche Keizer. 39v

Arcadius, de eerfte Vorst van het afzonderlyk Ooster-, of Griekfche Keizerryk, (dus genaamd, om dat .hetzelve in Griekenland gevestigd, en het Grieksch de landtaale was,) nog geen zeventien jaaren oud, en van zeer zwakke vermogens zynde, zo krygt de eerfte Staatsdienaar, Rufinus, al het gezag in handen; het geen hy tragt te bevestigen en duurzaam te maaken, door zyne Dogter aan Arcadius uit te huwelyken. Dan, dit ontwerp wordt verydeld door de loosheid van den Gefneedenen Eutropius, die, van eene laage afkomst, door Theodofius, wiens gunst hy door zvne fchynheiligheid had weeten te winnen, tot Kamerheer van het Paleis verheeven was, en nu nog hooger zoekende te klimmen, nayverig is over het aanzien van Rufinus, die hem in den weg ftaat. Geduurende eene afweezigheid van dien Staatsdienaar, bewerkt hy in 't heimelyk, dat Arcadius zig in het huwelyk begeeft met

Eu-

C i .

Sluiten