Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ip5 V E R HA N D E L I N G.

worden: van welk geweeten de kracht zeer groot, en algemeen is; zich uitftrekkende zelfs tot de geheimjle daaden. Niets kan gevolgelyk fterker aanprikkeling tot deugdsoefening, fterker afkeer van het kwaad verwekken. Hier toe behoort ook de inwendige fchaamte en het berouw over bedreevene misdaaden , die zich niet zelden tegen wil en dank in den menfch openbaaren.

(f) Niet te vergeeffch is daarenboven het menfchelyk verftand bedeeld met eene bekwaamheid om niet ftechts het tegenwoordige te befchouwen; maar ook toekomfiige voorvallen vooruit te zien: deeze fielt hem in ftaat om de uitkomft en gevolgen zyner daaden zich ten leevendigflen voor te ftellen , en eene verwachting te hebben van Gods weldaadigheid en zegen in de najaaging van het goede.; maar in tegendeel van Zyn' toorn en ongenoegen in het pleegen van het kwaad.

(g) Eindelyk welke diepe indrukzels zyn'er in de menfchelyke ziele gelegd van onfterfelykheid, welk een ruftelooze begeerte gevoelt hy in zich naar een duurzaam geluk ? — waar toe zyn hem deeze indrukzels , waar toe is hem zulk eene begeerte zo onuitwifchbaar ingeprent? Ongetwyfeld tot geen ander oogwit 5 dan om hem ten krachtigften aan te fpooren ter verkiezing van den weg der deugd , die hem tot het bezit van een waar en onvergankelyk geluk alszins kan geleiden, en hem af te keeren van het verderfelyk zonden pad, 't welk hem daar van noodwendig zou berooven.

Uit dit alles is openbaar, hoe zeer de gejleldheid van

den

Sluiten