Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de GOUD-KUST.

landwaards in woont. Ieder van deeze bovengemelde Landfchappen, zo Koningryken als Gemeenebesten, hebben een, twee of meer Steden of vlekken langs de Zeekust , tusfchen of onder de Forten der Europeaanen. Agt van dezelven zyn wezentlyke Alleenheerfchingen, welke haare eigen Koningen hebben, die zy, vóór de aankomst der Europeaanen, Hoofdmannen noemden; de overigen zyn Gemeenebesten, diebeftuurd worden door Overheden, welke aan de wetten onderworpen zyn, en op gezette tyden veranderd worden. .Aan de Rivier Ancolar, of Cobre, wier Landfchap eigentlyk het eerfte van de GoudKust is, liggen verfcheiden Steden of vlekken, die tot de drie Landfchappen Ancolar, Aberrel of Abocro,-en Anguirra behooren. Het eerfte van deeze drie is een Koningryk, en de twee anderen zyn Gemeenebesten. In vroeger jaaren hadden de Hollanders een Fort te Anguirra, en hun goudhandel aldaar, behalven dien, welken zy met andere nabuurige Gewesten dreeven, was vry aanzienlyk, dewyl dit Landfchap zyne eigene goudmynen heeft. Ten tyde toen Bosman Gouverneur van Axim was, wierd in Anguirra eene zeer ryke myn ontdekt; doch kort daarna verlooren de Hollanders hanne bezitting door een toeval, dat niet minder akelig dan nadeelig voor hunr.en handel was. De Hollandfche Gouverneur kreeg twist met het Opperhoofd der Negers, en belegerde hem in zyn eigen huis, daar deeze zich met groote dapperheid verdedigde. Nadat hy al zyn lood verfchoten had, begon hy met gouden kogels op de Hollanders te fchieten, en deed hen tevens aanzeggen, dat by gereed was het gefchil by te leggen; dit was enkel eene list van wanboopigheid, om zyne vyanden in zyn eigen verderf mede te fleepen. Midden onder deeze onderhandelint; deed hy zichzelven en zyn volk te gelyk met allen de Hollanders in de lucht vliegen; om dit ten uitvoer te brengen had hy een' flaaf gebruikt, dien hy ten nieuw kleed beloofd had, onder beding, dat D 3 hï

XVIIL

BOEK. XIV.

HOOFDST. 1, AFD.

Sluiten