Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

HISTORIE vas

XVIII.

BOEK' XIV. HOOFDST. Yl. AFD

Befchry ving va!, de Bezit tingen der Euro peaanen in Axim.

St. Anthony.

worden in handen van den Hollandfchen Gouverneur, die1 daar, in zeker opzicht, het hoogst gezag der uitvoerende macht in handen heeft. Deeze boete word door hem aan de beleedigde perfoon of perfoonen overgegeven, nadat hy eerst zyn aandeel, dat vóór Bosman''s tyd zeer hoog was,, doch door hem gemaatigd wierd, daaraf ge. trokken heeft. Tegenwoordig mag de Gouverneur niet meer vorderen dan twintig guldens voor eenig vonnis, van hoe groot belang de zaak ook weezen mag. De eenige ftraf voor dievery is vergoeding, of eene geldboete naar het vermogen van den misdaadigen. in zaaken van fchuld mag de fchuldëisfcher tweemaal zoveel aan goederen van den fchuldenaar zich toeëigenen; maar, dewyl de uitvoering van deeze wet al te hard en drukkende is, word de berekening daarvan doorgaans door bemiddeling gevonden, of het gekocht goed word wedergegeven, (w)

Wy zullen thans overgaan tot de befchryving der Europifche Bezittingen in het Land' van Axim, en een begin maaken met die van het Hollandsch Fort Sr. Anthony. Dit Kasteel ligt op eene hooge rots, welke by wyze van een fchierëiland in de Zee ui'.fteekt. Deeze rots is zodanig omringd met gevaarlyke banken en blinde klippen, dat die volftrekc ongenaakbaar is dan alleen aan de landzyde, en hier is dezelve ve'rfterkt met een parapet, eene ophaalbrug, en eene battery van zwaar gefchut. Het geheel gebouw is net, fterk, en gemaklyk naar deszelfs grootte, welke niet ruim kan vallen uit hoofde van den engen omtrek van de rots, op wier top hetzelve gefticht is. Op eenigen afftand uit Zee gezien, fchynt het een groot wit huis te zyn, maar wanneer men tot op een half uur het ftrand genaderd is, kan men zich geen fraaijer gezicht verbeelden dan dat van het Kasteel, met de Stad Achembene, het daarachter gelegen bosch, en de menigvuldige.

C«) Bosman, 12. Brief.'.

Sluiten