is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...] XVI{de.} deel [...]. Behelzende de historie van de Goud-, Yvoor-, en Greinkust.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de GOUD. KUST.

izi

bezaten. Het voornaamfte kanaal van hunnen handel loopt naar de Landen, welke aan den Niger grenzen, naar het noordlyke Koningryk Meezora, en naar het groote Keizer- ryk Gago, vèrmaard om de onmeetelyke hoeveelheid gouds, welke het, met karavaanen, naar Iombuto en Marocco zend.

Ten westen van Achem ontmoeten wy het Landfchap Inta of Asfiento; de hedendaagfche Reizigers houden dit voor een Koningryk. Ten noorden grenst het aan onbekende Gewesten, ten oosten aan Achem, en ten zuiden aan Akanni, of Klein Achem. Asfiento is weinig bekend, uit hoofde dat de landzaaten weinige of geene gemeenfchap houden met de Negers aan de Zeekust. Dit alleen vinden wy verzekerd, dat het ryk is in goud, 't welk de Akaneezen fomtyds naar de Kust brengen. Deszelfs ligging, aan den oorfprong van Rio Sacro de Costa, is zeer voordeelig voor den koophandel, indien de landzaaten daartoe meer gezindheid hadden, en hunne eigen belangen beter kenden.

Nog westelyker ligt het Landfchap Dinkira, zes dag» reizen van Axim, en vyf van Eimina. Ten oosten floot het tegen het Landfchap Asfiento, q/ volgens fommigen tegen het tusfchen beiden gelegen Koningryk Cabasterra; in 't westen tegen Adom, en in 't noorden tegen de onbekende Gewesten, die tot aan Barbarye flrekken. De wegen, welke van Axim en Eimina derwaarts loopen, zyn flecht, ruuw en krom: eene ongelegenheid, die, waren de Negers daartoe gezind, met kleine moeite en kosten zou kunnen weggenomen worden. Voormaals was dit Koningryk zeer eng beperkt, en fchaars bewoond; doch, door hunne aangeboorene kloekheid, maakten zich de landzaaten eerlang geducht by alle hunne nabuuren, uitgezonderd die van Achem en Asfiento, die, om hunne talrykheid, hun altoos te fterk waren. Wanneer de wegen veilig en open zyn, bezoeken de kooplieden van Hedend.Hist.XVI.D.I.St. . q E>in-

XVIII.

boek.

xiv.

HOOFDST. II. AFD.

Inta, of \sfiento.

Dinkira.