Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX,

boek.

n.

HOOFDST. I. AFD,

Klimaat,

6s* HISTORIE van

de Spanjaards het fchryven , Marruccos, als het aanzienlykfte van beiden. Ieder Koningryk is wederom gefmaldeeld in mindere Provinciën, van welke Marokko zeven bevat: Hea, Sus, Gefula, Eigenlyk Marokko, Ducala, Efcitra enTelda; en Fez insgelyks zeven: Azgar, Chaous, Errif, Eigenlyk Fez, Garec, ffazbat en Temefine, (a) Sommigen verdeelen het geheele Keizerryk in drie Hoofdprovinciën: Marokko, Fez en Sus. Anderen breiden de grenzen nog verder uit, Zuidwaarts, voorby de laatstgenoemde Provincie, tot aan den Niger: dus zou het eene breedte hebben, van 't Noorden naar 't Zuiden, van bykans twaalf, honderd mylen, Doch indien een der Sharifs van Marokko ooit zyne heerfchappy zo verre uitbreidde, zeker is het, dat al wat aan geene zyde der riviere Sus ligt, zo woest en onvruchtbaar is, dat het naauwlyks noemenswaardig zy: te meer, omdat het word bewoond van zwervende Ara, lieren , die aan geene anderen dan hunne eigen Cheyks gehoorzaamheid betoonen. Cb)

Het klimaat is 'er overal zeer heet, doch doorgaans gezonder dan in Algiers of Tunis, als wordende, op eene aangenaame wyze, afgewisfeld door bergen en valeiën, en door zeewinden verkoeld, inzonderheid aan den Westkant, uit den Atlantifchen Oceaan. Voor gemaatigder word het hierom gehouden, dan iemand van de ligginge zoude verwachten. De top van den grooten berg Atlas, welke het, aan den Zuidkant, in de gedaante eener halve maane, omringd, is, een groot gedeelte van 't jaar, met fneeuw bedekt; en in de valeiën vriest het fomtyds zeer fterk in den nacht, geduurende de wintermaanden; doch de zon doet het ys veelal over dag fmelten: zodat men op den middag 'er niets meer van verneemt. Het regenachtig

fa) Leo Afric. Lib. 2, Cap. i. Grammay, Lib. o, Cap. 2. Marmol, Lib. 3, Cap. 1. Davity, Dapper, Baudrand en andere. O) Zie de aangehaalde Schryvers.

Sluiten