Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII.

boek. VII.

HOOFDST. I. AFD.

Hunne manier van handel dryven.

?6 HISTORIE van

kom*n. Vee is hun rykdom, en het hoofdvoortbrengfel van hun land, en. ruiling is hunne voornaamfte wys van handeldryven. ,

Deeze natiën ontfangen, in ruiling voor hun vee, olifantstanden, ftruiseijeren, huiden van wilde dieren, paarden, ezels, wyn, brandewyn, jenever, tabak, pypen, dacha, kraaien, vischhaaken, kleine fpiegeltjes, mesten, ftukken yzer, ftukjes geflepen glas, pinsbek, koper, koperen oorringen, en fomtyds een of meer ftukjes kanna wortel. De Europeöanen, die meer geoefend zyn in het ontdekken dan zy, doen groot voordeel met deeze wortel, die zeer zeldzaam, en ongemeen hoog in prysis; andere verfierfelen en kostbaare ftoffen zyn onder de. Hottentotten in geene achting. ■ „ , .

Zy dry ven handel op eene allervnendlykfte en oprechtfte wys; de evenredigheid, die als eene foort van nrvs eerekend word in de verwisfeling van hun vee tegen Europifche waaren, ryst, of daalt, even gelyk in andere, landen, naarmaate van de fchaarsheid of den overvloed, en den meerderen of minderen aftrek van deeze of geene moederen Hunne duurfte pryzen zyn doorgaans fchandekoop- voor één pond tabak geeven zy een' vetten os; voor een half pond een vet fchaap, en voor een vieren deel pond een vet lam.

Die Hottentotten, welken voordeezen met groote driften van groot en klein vee aan de Kaap ter markt kwamen, nu onder andere beftuuring ftaande, brengen thans daar niets meer dan hetgeen ten gefchenk Itrekt voor den Gouverneur. De Hollanders zyn van gedachten,, dat zy eene andere markt daarvoor, en voor hunne olifantstanden hebben, en dat zy handeldryven met.de inwoonders van Terra di Natal, en met de Portugeezen van Mofambique-, naardien de geringe hoeveelheid, welke zy noodig hebben tot hunne ivooren ringen, gevoegd by het weinige-, dat de naastgelegen Hottentotten jaarlyks aan

Sluiten