is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XV{de.} deel [...]. Behelzende de historie der Hottentotten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ó

HISTORIE van

XVIII,

boek.

IX.

HOOFDST. II. AFD,

MoetjeJyke en gevaarlyke we. gen.

deren. Deeze zyn wel de gemaklykfte om te reizen, maar vorderen een veel grooter getal van flaaven; en dus kunnen zy ook alleen gebruikt worden door lieden van aanzien; en zyn ook gemeenlyk zeer prachtig geborduurd met gouden en zilveren bloemen. De lieden van minder rang daarentegen behelpen zich met zich te laaten draagen in eene foort van open draagftoel, of ook wel in een breed ftuk leder aan beide einden vastgemaakt aan een' ftok even als de hangmatten, en houden zeiven hun zonnefcherm in de hand. Alle deeze manieren van reizen vorderen, behalven de aflosflaaven, nog anderen om levensmiddelen, tenten, en andere noodwendigheden mede te voeren; en degeenen, die hiertoe geen genoegzaam getal hebben, moeten die huurtn van anderen, die hen voor een' tyd kunnen ontbeeren.

Uit hetgeen wy gezegd hebben kan de leezer ligtelyk begrypen, hoe bezwaarlyk, ongemaklyk, en verveelend hunne manier van reizen is; want zelfs die, welken de beste gelegenheid hebben om fpoed te maaken, moeten het zich laaten gevallen, dat hunne draagers zo dikwyls rusten, het zy dan om waare of om voorgewende redenen , dat zy naauwlyks half zoveel vorderen als zy zouden kunnen doen, en hunne flaaven daartoe te noodzaaken is onmooglyk, uit hoofde van de Hechte en ongemaklyke wegen, en het geheel gemis van dezelven in de meeste gedeelten van het Koningryk, daar de reizigers verpligt zyn zich een weg te baanen door bosfchen, en kreupelhout vol van braamen en doornen, of door onbewoonde ftreeken en brandendheete zandwoestynen, om nu niet te fpreeken van de hooge en byna ontoeganglyke bergen en rotfen, het gevaar der verfcheurende dieren, de vergiftige infecten, en de veelvuldige benden" van roovers, waaraan men meer en meer blootgeiteld is naarmaate men verder landwaart in komt. De gemaklykfte en aangenaamfte reismanier zelve is hier lang-

wylig