Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WESTLYK jETHXOPIEN. Kongo. 241

en daar alles met vuur en zwaard te verwoesten, met een vast voorneemen om deeze oproermaakers ten ftrengfte te ftraffen, volgens de aloude gewoonten van dat Land, toen Souza de grootmoedigheid had van hem^ dit af te aaden, en door zyn' tydigen raad en tusTchenkomst deeze provincie voor verwoesting behoedde.

Niet lang daarna nam Souza affcheid van den Koning, en liet hem een groot getal Dominicaanfche GeestTyken, om voor de Kerklyke zaaken te zorgen en het, Euangelie aan het volk te verkondigen. Omtrent ten, zelfden tyd keerde des Konings oudfte zoon, dien hy] met een leger afgezonden had tegen eenige afvalligen in de zuidelyke provinciën, zegepraalend terug, toen zyn vader en moeder ftonden gedoopt te worden.; Zohaast had hy geen bericht gekregen van hunne bekeering, en van den loeden uitflag van zyns vaders wapenen, of hy verzocht ook onderwezen en gedoopt te moogen worden; dit wierd hem gereedlyk toegeftaan, en hy ontfing den naam van Alphonjo naar den oudften Infant van Portugal, Hy heeft altoos getoond een waar bekeerling, en een groot bevorderaar van het Christendom te zyn, en wel voornaamlyk na zyne komst tot de Kroon tot zynen dood toe; maar zyn jonger broeder heeft getoond juist het tegendeel te zyn; deszelfs naam was Panzo Aquttima, en zyne buitengemeene geneigdheid voor de heidenlcne bvgeloovigheden, waarin hy opgevoed was, maakte hem tot een' onverzoenbaaren vyand van den Chnstelyken godsdienst, zelfs in zo verre, dat hy geene middelen onbeproefd liet om denzelven geheel uit te roojen. Wy kunnen niet zeker bepaalen welke bewyzen hy by zyn •vader inbragt om de Portugeezen en hunnen godsdienst gehaat te maaken; doch, dezelven waren van dien aart, dat hy dien flaauwmoedigen Vorst niet alleen overhaalde om van het geloof af te vallen, maar zelfs om allen de nieuwbekeerden, die zyn voorbeeld niet volgen wilden. Hedend. Hist. XV. D, I. S r. H h tei

XVIII.

boek.

IX.

IOOFDST. 11. a F D.

u4. D. 1491.

Souza \eert te* •ugnaar 'onugal.

De oudfte zoon les Ko • nings word gedoopt.

1

Sluiten