Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Koningryk FIDA. 543

allerverfcheidenst verfchiet. De hoogte der opklimming word bepei kt door eene keten bergen , die het Land tegen deszelfs noordöostlyke nabuuren befcbutten. Alle de Europeërs, welken Fida gezien hebben, fpreeken als met verrukking van de landsdouw, en roemen ze als de fchoonfte van den aardbodem. De boomen zyn 'er recht, hoog en in de regelmaatigfte order gefchaard, hetgene' het oog vergast op fchoone lange laanen en. wandeldree • ven, die van alle onkruid, ftrüjkéri en distelen fchoon, gehouden worden. Het groen der beemden, de ryke, oogst der velden, belaaden met drie onderfcheidene foor i ten van koorn, booren, wortelen en vruchten, de me-j nigvuldigheid der huken, en eene Rivier, die, eene menigte ïlooten of beekjes uitfchietende, met een aangenaam geiuis van de hoogte naar de Zee afvliet, vormen het verrukkelykst verzicht, hetwelk de verbeelding zich kan fchetzen. Elke plek gronds word ten voordeele hefteed, behalven zulke plaatzen, die de natuur tot verlustiging gefchikt heeft, alwaar de bosfchen van zelfs opichieten in de keurlykfte veld-eenvouwigheid. Een geduurige lente en oogst vervangen zich beurteling; want, zodra heeft de landman niet zyn graan gemaaid, of hy beploegt en bezaait weder zyn land, hetwelk nimmer uitgeput is, zynde de volgende bouw even fterk in groei en niet min overvloedig dan de voorgaande, alsof de natuur hier onuitputtelyk was. Zeker is het, dat het Ryk l van Fida zo bevolkt is, dat één éénig dorp zo veele in « wooners heeft, als verfcheide gantfche Ryken op de Guuu neefche Kust, en echter ftaan zy zo digt op eikanderen,n> dat men verbaasd ftaa, hoe het vruchtbaarfte Land des Aardryks de menigte volks, vervat in eenen zo kleinen omtrek, van leeftogt kan voorzien. Men zou het gantfche Koningryk kunnen vergelyken by eene groote Stad, verdeeld door tuinen, laanen en houtgewas, in plaats van ftraaten, liggende geen dorp in Fida een musketfchoot

verre-

mm.

BOEK. XI!!.

HOOFDST. II. AFD

Uitjleezenaefchoonteid en 'ruchtbaarheid'es

lands.

'erbaa*

nd aan1 imvoo<rs-.

Sluiten