is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapporten, strekkende als bylaagen, tot de Verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het SCHUITENWATER, 49

den tong geen wanfmaak in hetzelve te ontdekken was , daar integendeel No. 2. zeer zuiver was. No. 1. nu, was water uit een Legger, gekogt toen dezelve bynaar ledig was , en op het eind liep. No. 2. was water, gekogt toen de Legger weder op nieuws gevuld was; zo dat dit overgroot ver* fchil, bynaar aan geene andere oorzaak kan toege* fchreeven worden , dan aan de Legger zelve.

§. 24. Daar het nu niec mooglyk is, die Leggers telkens op openbaar gezag te laaten nazien, en wel te minder, daar men ze niet altoos geheel ledig pompt, alvoorens ze weder te voorzien, zyn de ondergetekenden van oordeel, dat aan het toekomftig Committe de magt behoort te worden verleend: i°. om zo dikwyls het zulks zal goedvinden, en op het onverwagtst, het water uit de Leggers, te laaten proeven, na dat het alvoorens wel geroerd zal zyn: 20. om, zo hec water onzuiver bevonden wordt, zodanige Legger te huiten: vervolgens den Eigenaar in zodanige boete, als bepaald zal worden, te beflaan > boven het verbeuren van het water, of ledig pompen van de fchuit; waarby men 30. zoude kunnen voegen, dat die Leggers, viermaalen des Jaars, door onderhoorigen van het Committe, met deskundigen geiidfifteerd, zouden worden geëxamineerd, om over derzelver reinheid, digtheid en haat, te oordeelen. — Doof dit middel zouden de Water-ilyters, zich in het zelfde geval bevinden, als de Bakkers zyn, ten op-

XI. stuk. D zicht