Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het SCHUITENWATER. Sf

i°. Dac ieder Stads Bak £000 cubieke voeten, dat is, ruim 1000 tonnen water inhoud.

2°. Dat 'er thans reeds 24 Bakken zyn: allen zedert Oftober 17S9gefticht: waarvan i2mecDordtfche, en 12 met Amfterdamfche Cement zyn gemetzeld; en dat 'er van die 24, 10 met Regen- en 14 met Schuiten- of Versch water, gevuld zyn.

Dat alle die Bakken, uitgezonderd die van de Eilands Kerk, door de Stad, aan de gezamentlyke Verschwater-verkoopers, verhuurd worden: en men dus ter Thefaurie volledig onderricht omtrent de huurpenningen zal kunnen bekomen.

4n. Dat alle de Bakken, in het najaar gevuld moeten worden, en zy niet dan by befloten water mogen worden geopend ; als wanneer de emmer voor vier duiten verkogt wordt.

§. 32. Uit het gezegde volgt: dat die 24 Bakken flechts eenen voorraad van 24000 Tonnen bevatten : waaromtrent echter de • Ondergeteekenden moeten opmerken, dat 'er nog eenige andere Bakken buiten deezen zyn: alsook eenige Regenbakken by zommige Kerken, uit welken het water wordt verkogt: zullende de Ondergeteekenden niet in gebreke blyven , om ten dien opzichte by de Kosters dier Kerken de noodige informatiën te neemen: verder een extra groote Regenbak, aan de Manege: een aan het Huiszittenhuis der oude »yde, waar uit het water verkogt wordt, en;

■D S naar.

Sluiten