Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STADS DOCTOREN, enz. gr

doen behandelen, dan door dezulken, voor wier bekwaamheid hiertoe, zy des noods, kunnen verantwoorden.

3. Om in alle zwaare, vooral duistere gevallen, en by het doen van gewigtige Operatiën; eikanderen te raadpleegen, en de behulpzaame hand te bieden.

4. Om de Doctoren hunner Wyk, in alle de zelfde gevallen , als ook in dezulken, waarby zy begrypen dat een Geneeskundig bellier gevorderd wordt, insgelyks te raadpleegen.

• 5V Om , als ze door ziekte of eenig ander wettig beletzei, buiten ftaat gefteld worden, hunnen pose behoorlyk waarteneemen, geene gevallen van aanbelang te vertrouwen aan hunne Discipelen; maar dezelven te ftelien onder de behandeling, of immers onder den toezicht van dien hunner amptgenooren , welken zy daartoe verkiezen.

60. Om geene Lyders, voor Stads rekening te behandelen, dan op orde van het ftedelyk Bewind in het algemeen, of van eenig gedeelte deszelven in het byzonder; gelyk ook, van e'e'n der Stads Dodloren hunner Wyk, of op vertoon eens zogenaamden Wykbriefjen.

70. Om in hunne behandelingen, alle mogelyke eenvoudigheid en fpaarzaamheid te behartigen, zonder echter hierom, het noodzaaklyke te veronachtzaamen.

80, Cm de Medicamenten, en het linnen, het

welk

Sluiten