is toegevoegd aan uw favorieten.

Oordeelkundige bybelverklaring. Of, De eere en waarheid der godlyke openbaringe van het Oude en Nieuwe Verbond.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evangeiïe-gefchiedenis/e. Hoofdft. XXVIIT. 42 r

lyk ingericht om Chriftus in verlegenheid tebrenhen, en eene fchynbaare klagte by het Sanhedrin tegen hem te hebben. Doch zyn antwoord beftond in eene gejykenis, die zeer bekwaam was, om aan de zaak volkomen licht by te zetten. Is het, zeide hy, hetgeen elk toeftaat, geoorlofd, een enkel fchaap, welks verlies men nog al te boven kan komen, wanneer hetzelve op eenen Sabbath in de gracht valt, zo terftond daaruit te trekken (e); dan moet het immers zoveel te meerder geoorlofd weezen , op den Sabbath een werk van barmhartigheid te verrichten aan eenen menlche, waaraan ongelyk meerder gelegen is dan aan een* fchaap. Teffens deed hy den men' iche zyne verdorde hand uitfteeken, die 70 terftond volkomen weder herfteld werdt. Vermits nu de Pbariféè'n daartegen niets , met eenigen fchyn, wiften in te brengen, zo beraadflangden zy te iamenw het heenen gaan; en, wie weet, luid genoeg, zo dat anderen hun voorneemen hebben Konnen merken, op wat wyze zyn ondergang te verhaaften was. Ten minften Jefus kende hunne oogmerken; en vermits het niet zo zeer de eere van zyn ampt, dan zynen perfoon , raakte; zo wilde hy zich deswegen niet verder met

hen

is .wordt door de Evangeliften op eenen anderenSabfeath gefteid (5- 53.): om nu niet te fpreeken van de overige ycrfcheidenheden, die in het 3de Deel Cap. Vil. §. 361. aangehaald zyn. '

CO Dit moet in dien tyd zekerlvk geoorlofd zyn geweeft, om dat de Heiland zich anders niet zo vrymoedig daarop zoude hebben konnen beroepen Eerft naderhand hebben de Jooden daarvan andere regels gegeeven; doch die niet eens in de Miftbna, maaralleen CaficTl V°0itomen- Zie J- Bmtorffh Synag. Iud. Dd 3