is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel van de staatkundige verlichting der Nederlanderen, naar aanleiding van 'slands geschiedenissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDEREANDEREN. 99

van de taal en de keurigheid der uitdrukkingen in eenigerlei opzicht hierbij in aanmerking zij gekomen. Doch gesteld eens, het ware zoo, dan moeten diezelfde Staten voor zulke tijtels minder gevoelige ooren gehad hebben, toen zij aan den Prins van Oranje dien opdroegen van Hoofd en Hoogste Overigheid, stellende daarbij tevens in deszelfs handen alle magt, voor zoo veel die in hen was.

Om de duisterheid en verwarring der staatkundige begrippen van die dagen nog onwedersprekelijker aantetoonen, moeten wij een oogenblik stilstaan bij de Akte van de opdragt der Graaflijkheid aan den Prins van Oranje.

Tweeërlei waren, mijns bedunkens, de redenen, waarom men tot eenen zoo gewigtigen stap besloot. Sommigen derzelven hield men met de grootste zorgvuldigheid verborgen ; de overige waren die, welke men den volke voorhield als bewijsgronden der onvermijdbaarheid van die maatregel.

Onder de eerste soort rangschikke men het alreeds zeer hoog gestegen gezag van den Prins, alsmede de eigenbatige vleizucht van deze en de kleinmoedigheid van anderen; en wat de tweede soort betreft, zij waren de oude gewoonte dezer volken, om door eenen Vorst geregeerd te worden, de dankbaarheid, welke men den Prins was verschuldigd, het belang van den Staat, inzooverre ^2 de