Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEREN.

55

en dan , zelfs niet te midden eens gevechts, hare betaalshccren te verlaten en de wapenen tegen dezclven te kceren.

Waar dan zal men hier die proefhoudende trouw, die onkreukbare opregtheid vinden, welke door sommigen wordt opgegeven voor den grond van dien voorkeur der Romeinen, waar op de Batavieren zich verhovaardigden ? Misleiden wij ons zelve niet! Onze voorouders zullen wel ten naaste bij dezelfde gemoedsgeaartheid gehad hebben , als de overige Germanen. Waarom hun dnn deugden toegeschreven, die zich nergens zoo zichtbaar vertoonen, om hen uit dien hoofde eenen bijzonderen lof waardig te schatten ? Waarom getracht hen vrijtepleiten van gebreken, die, in hunne omstandigheden en bij zulken staat van woestheid , hun nooit tot wezenlijke oneer kunnen verstrekken ?

Het Romeinsche Rijk, inmiddels onder eigen gewigt bezwijkende, werd door de verdeeldheden , die het sints eeuwen in eigen boezem voedde, meer nog door de verbastering der voorvaderlijke zeden, de uitdooving van alle edele gevoelens , de weelde der vorsten en de lafhartigheid der volken, van een gereten. kosstantintjs, wicn vleizucht en dweeperij zoo zeer ten onregte den bijnaam van den groote geschonken hebben , had den zetel van de Roomsehe Mogendheid naar het Oosten verplaatst, en C zijne

Sluiten