Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene TAALGELEERDE OPVOEDINGE. 237

Voorbeelden, en de klemmende Bewy.<redenen, met welke zy hunne Zedekunde aandringen. De Vaderland-, Ouder-, Kinder- en Huwlyks-liefde; de Onderwerping aan 's Hemels Wil; Verheffing boven de rampen des Leevens, en de giften derFortuine; de Wetten van Regtvaardigheid, de Regten der Menschlyke Natuur, de Waardigheid, 't Zelf beuuur en de laagheid van den Wellust, het welregelen der Dapperheid , eneenopregt, edelmoedig en vriendlyk Gedrag, worden in hunne Schriften met een gevoeligheid in da uitdrukkingen en een klem in de bewyzcn aangepreezen, op welker naavolging een Chrhten-Zedekundige

zich wel mogt toeleggen. . Met één woord, ik

denk, met vol vertrouwen, te mogen beweeren , dat de kennis der oude Wysbegeerte en Gefchiedenis, veel zal toebrengen tot verbetering van den Mensch, en het Verftand of 't Hart niet kan bederven van eenig Vrind der Waarheid en der Deugd.

Maar, wat hebt gy, voert men my, ongetwyfeld te gemoÊte, in te brengen tot verdeediging van het onkuifche der oude Dichteren, van a rist op ha nes,

catullus, ovidius, martial1s, en Zelfs

van persius, juvenalis en horatius?

Waarlyk, geen enkel woord. Ik geef alles, wat hier na fmaakt, zo m Ouden als in Hedendaagichen, overaan al de Scherpheid van't Hekelfchrift, en ftrengheid van de Oordeelkunde: en 't zou my een ftreelend genoegen geeven te hooren, dat, uit de gedenkftukken van 't menschlyk Vewmft, al hetonkuifche ware mtgewischr. Niets zou zulk een zuivering vergezellen, 't geen my

fmert

Sluiten