is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏOB AVONDTYDKORTINGEIf

fomryds aan voorzigtigheid; zy toonde al te veel •nverfcbilligbeid aan de zulken , die haar niet gevielen , en gaf zig al te veel over aan de perfoonen, die haar behaagden s wanneer men geest „ talenten en bevalligheden bezat, konde men haar ligtlyk misleiden, ten minsten voor een oogenbbk ; zy was altoos geneigd , om te gelooven dat deugden met bevalligheden moeten vereenigd zyn: dit is een verleidelyk denkbeeld; het hegt eene onuitdrukkelyke bekooring aan de zo (tree* Jende aandoeningen , welken de bewondering verwekt.

Eene zo aangenaame begocheling was noodzaakelyk voor Aurelia; zy zou geene genoegens hebben kunnen fmaaken, waafiii het hart geen deel kon neemen; men kon haar niet behaagen , zonder haar belangneeming inteboezemen; en zy onderftelde wat al te gemaklyk deugden en verdiensten in die perfoonen , welken haar beminnelyk voorkwamen : het gezelfchap van Aurelia was tevens aangenaam en gemaklyk: zy hegtte geheel geen gewigt aan beuzelingen; zy liet zig niet regeeren, en regeerde zelve niet; zy had gebreken en deugden , die zelden zamen verëenigd zyn, en aan haar peifoon en charakter eene eigenaartige en treffende zonderlingheid byzetteden: tot uitfpoorigheid toe vertrouwelyk, verraadde zy zig ligtlyk, maar zy bragt nooit anders dan haare eigene geheimen aan den dag; en nimmer was de vriend-

fchap