Wysgeerige verhandeling van Augustus Matthiae, ter beantwoording der vrage, welke zyn de voornaamste hoofdstukken? en welke de natuurlyke en zedelyke oorzaaken der onderscheidene geaartheid of van het verschillend character, 'twelk het eene volk van het andere onderscheidt?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar