Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

staatsregeling des

Art. XXIV. Tot liet he! omen 'van Leden voor net

Vertegenwoordigend Lichaam van het Bataaffc; eVolk, word in elke Grond- Vergadering van het benoemend Districl, bij meerderheid Van ftemmen, benoemde Perfoon, als Vertegenwoordiger, cn ais Deszelfs Plaatsvervanger, beiden ftembevoegd, en geene leden derzelve zijnde, cn hebbende de vcrè'ischten, bij Art. XXXIf., omtrend de leden van het Vertegenwoordigend Lichaam bepaald.

De wijs van (lemming gefchied, volgends het Reglement, lett. A. XXV. Op gelijke wijze, word gekozen een Kiezer ter Distriëis- Vergadering, als mede een Plaatsvervanger van den Kiezer, volgends Reglement, lktt. A.

XXVI De benoemde Kiezer en Plaatsvervanger leggen, onverwijld en openlijk, in hunne Grond-Vergadering, af de navolgende belofte:

,, lk beloof, dat ik nimmer mijne flem zal ge„ ven, dan aan bekwaarne en deugdzaame Mauiien, die de verëiscbtcn, bij de Staatsregeling , bepaald, bezitten, en dat ik , als Kiezer, nie„ mand zal benoemen, wien ik boude te ziincen aanhanger van her Stadhouderlijk of Federatief Beihmr, of voorftancler van Ariflocra.ie of Re,„ peering-loosheid"

„ Dit verklaar Ik " XXVII. Staande dezelfde Vergadering, cn claarilijk na het aflopen der verkiezing, word aan den Kiezer1 en plaatsvervanger een lastbrief gegeven, getcckend door den Voorzitter en drie Leden der Grond-Vergadering, van den navolgenden inhoud:

De Grondvergadering van ...... flemt

"tot Vertegenwoordiger des Bataaffchen Volks

' , cn , ten einde deze {lemming vol-

*' gends de Staatsregeling! van kragt zij, ontbied

• zij den 'Burger , om als Kiezer, en

9S den

Sluiten