Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. van Go 15

Geest heevt alleen verftand. Daarenboven indien God eeuwig zyn zal, dan moet Hy een geeftelyk weezen zyn, om dat een Lichaam verderveu kan en! vernietigt kan worden. 3^.4:24. -£^.«24:39. i Tim. 6: 16.

Hoe waardig is Hy myne ver eer ing, myne aanbidding. Laat ik Hem dan als een Geest in geest en waarheid, d. i., met myn geheele hart en in waare opregtheid aanbidden en dienen.

* * *

. 'Kweek dan voor God uw Eerbied aan! 'Die door het denken aan iets aardsch word uitgedreven ,

Geen beeld moet in uw hart of voor uw oogen ftaan,

Gód heevt zyn beeld alleen ons in zyn Zoon gegeven.

Dat dan myn ziel de Godheid eer, En Haar in waarheid en in geest mag hulde

bieden!

J. E. Voet.

§ 12. God eeuwig zynde en van niemand zyn,, oorfprong ontlenende

3. hangt ook van niemand af, behoevt niemand te gehoorzamen, maar is geheel vry en onaf hankelyk van alles als de Heer over alles, zowel in zyn beftaan als in zyne daaden. -- Pf. 115: 3. Kom. 11: 34-36.

Wie ben ik dan, dat ik God over zyne daaden zou berispen, en ontevreden zyn met zyne handelvjys. Hy hangt alleen van zich zelvaf, en werkt dat geene wat Hem best dunkt.

§ 13.

Sluiten