is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met den jaare 1775 en eindigende met den jaare 1778, bevattende het eerste tijdperk van de Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 309

9, meer, dan om uit de verdrietige onze- II.

kerheid te zyn, of hy voldoening hadt boek.

„ te geeven aan de beledigde voorige Le

„ den deezer Vergaderinge , dan of hy 1778. „ die hadt te eifchen van den Heer van

averbergen , die zich, op boven-

gemelde wyze , ten opzigte van zyn „ Peribon, geuit hadt (*)."

De uitgebragte raadllagderGelastigden, Beoorbp den Voorjaars-Landdag, was, gelyk te deeling wagten llondt, dat de Zaak der Drosten- ,™ïid_ dienften, v/aar omtrent de Heer van der ders Vercapellen een Vertoog hadt ingeleverd, toog. „ in den Jaare jvidcclvi, naar de orde „ en form van de Regeeringe dier Provin„ cie was afgedaan, dat daar by als nog ,, behoorde te worden verbleeven, en daar s, over geene verdere ovcrweegingen be„ hoorden te worden toegelaaten.' Wat het Vertoog zelve betrof; dit iradden zy, tot hun leedweezen , bevonden, ,, zamzn„ gefield te zyn uit allerlei Ta x at oir e en „ ten eenemaale ongemefureerde expresfien waarom het bleek geen goed oogmerk gehad te hebben, en althans niet te kunnen Strekken , om eene zaak, gefteld dat 'er mishagen plaats hadden, te regt te brengen; „ maar veeleerder, om, ware het moge„ lyk , oproer onder den gemeenen Mari „ te verwekken, en dezelve af te trekken „ van de gehoorzaamheid , aan hunnen

„ wettigen Souverain verfchuldigd."

Tot

(,*) Jonkheer van der Capellen Regtnt, bl, 102 V3