Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

ilag, 377. Het Gezamfchap draak, ald. Men treedt agter uit, en eischt Verzekering voor alle onze Binnen- en Buttenlandfche Bezittingen, 37S. Aanmerkingen over die Voorwaarde, ald. Amflerdam verklaart zien ten fierklien tegen dit marren, en de vocrgeflagene Guarantie. Aantekening dier Stad, 382. Het Belluit wordt egter genomen. Last des Gezantfciiaps, 3 86. 't Zelve ver ■ trekt en komt te Petersburg. Aanvang der Onderhandelingen, 383. De Gezanten dringen hy den Staat aan op een fpoedig toe'treeden , 389. De Engel'fchen flaagen niet in hunnen toeleg om ons te Petersburg buiten het Verhoud te fluiten , 392. Men zoekt de Toetreeding hier te doen mislukken , 393. Belluit der Staaten van Holland tot de Toetreeding, 394. Aanmerking der Ridderfchap van Holland op dit Befluit, 396. Frieslands gevoelen over de Toetreeding, 397. Overysfel s Raadflag, '398.Gelderlands gedrag in deezen ,

399. R. J. van der CA-

peelens taal te dier gelegenheid, 401. 'i Gevoelen van Groningen en Ommelmden, 407. Utrechts Raadflag, 409. Onzydigheid (Gewapende) De Meerderheid der Staaten Befluit tot de Toetreeding, 410. Bekendmaaking aan de Oorlogvoerende Mogenhe¬

den , 412. De Gevohnag tigde te Petershurg met het Charaéter van Buitengewoone Gezanten bekleed , 415. De Toetreeding krygi haar volle beflag, 417. Berigten deswegen herwaards overgezonden, ald. Beantwoording der Bekendmaakingen aan Frank'yk en ipanie, 419. Gefclienken aan de voornaamfle Bewerkers van dit Verbond, ald. Het aanbelang van dit Verbond , hoe gering geagt door de Engelschgfzinden hier te Lande, 420.

Oorlogfchepen (De Bondgenooten Zeeland, uitgenomen Hemmen in de Petitie van 52) 320.

Overysfel Staaten van hun gevoelen over de verzogte Hulpbenden, 102.

— Wat zy over de Gewapende Onzydighsid Befluiten , 398.

1 errenot (A.) legt eene Begraafplaats aan by Soheveningon, 240. Befchryving van dezelve, ald.

Portugal den Engelfchen gunftig in de Prysverkiaaring der genorncne Schepen, 2.

Porte i Ottomannifche) verzet zidi tegen de Zeeroveryen, 35'.

p R.

/V idderfchap (De) doet eene Aantekening tegen het Onbepaald Convoy, 41. Eenige Steden flemmen met dezelve i^, 42.

Rot-

Sluiten