Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

149

„ Majefteit onderrigt hadt kunnen wee„ zen y dat dit Befluit by Hunne Hoog „ Mogenden genomen was, of ftondt ge„ nomen te worden, de Koning van En„ geland niet opgehouden hadt het Ge„ meenebest op een zeer ongewoonen „ toon aan te fpreeken." Naar den toedragt der zaaken, zo hier, als in Engeland, welke wy reeds boekten vermeld te hebben, tot de Verklaaring des Oorlogs toe (*) gaan zy voort, „ Hunne Hoog „ Mogenden vertrouwen, dat, fchoon „ in het Manifest van zyne Groot-Brit„ tannifche Majefteit, waar by hy zyn „ oogmerk verklaart om de Republiek „ als Vyand aan te merken, van het Ver.„ bond tot eene gewapende Onzydigheid „ niet werd gefprooken, egter, uit de „ gantfche handeling des Staatsdienaars„ fchaps van zyne Groot - Brittannifche „ Majefteit, en den tyd wanneer, en de „ wyze waar op dit Manifest in de we„ reld werd gebragt, genoegzaam bleek, „ dat de haat tegen of over die Verbin„ tenis, het beweegrad was van het doen „ uitbarften des ongenoegens tegen het „ Gemeenebest, door het doen neemen „ van een zeer groot getal Schepen aan „ de Ingezetenen van 't zelve toebehoo„ rende, en ook van 's Lands Schepen „ van Oorlog, als in een openlyk ver-

„ klaar-

(*) Zie het II. Deel deezer Vaderl. Hift. bl 316. enz.

K 3

V.

BOEK^

Sluiten