is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende den jaare 1781 en 1782, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 VADER LANDSCHE

VIII.

BOEK. I/Si.

]

]

Gelderlands be- ' fluit in de ( zaak des Hertogs. \

<

(*) Sefot. Gen. 4 july i-falx

hy zich overtuigd hieldt, dat hunne Hoog Mogenden niet ten oogmerk konden hebben de zaak daar by te laaten beruften, veel min dat daar mede zou voldaan zyn aan zyn eerbiedig verzoek, behelzende een aandrang op een nauwkeurig en flreng Onderzoek , en daar op volgend regtvaardigend Befluit en Voldoening; en hier moest hy meer op aandringen: dewyl hy, door dit Befluit, zonder voorafgaand onderzoek genomen, geenzins kon gerekend worden gezuiverd te zyn van de hem, aangewreeven blaam, waar toe hy vermeend hadt het Befluit van de gezamenlyke Hooge Bondgenooten te mogen en te moeten verzoeken , gelyk hy by deezen deedt. — Men vondt goed de Afgevaardigden ter Vergaderinge te verzoeken om van deezen naderen aandrang des Hertogs hunnen Afvaarhgeren kennis te geeven, ten einde zulks in aanmerking te 'neemen by hunne raadplegingen op den Brief des Hertogs, die log gehouden fiondente worden (*); weleer uitflag wy thans moeten boeken.

Staaten van Gelderland, een buitengevoonen Landsdag, in Hooimaand houdeule , waren de eerften met hun Befluit )mtrent de zaak des Hertogs gereed, t Welk, naa een vry breed Vertoog over len toeftand van 's Lands zaaken, zints den anvang der onluften, blykbaar ingerigt om 11e voorgaande aangeweezene maatregelen