is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

ADRICHEM. AEBINGA.

regtstreeks tegens zijne instelling aandruischten, en veel onrust zoude hebben kunnen verwekken; maar zo dra hij bemerkte dat men misbruik van zijne eenvoudigheid hadt gemaakt, keerde hij naar Flaanderen te rug, alwaar hij zig aanhoudend toeleide, om zijn' naasten met veel ijver en stigting te dienen. Hij stierf te Leuven op den 18 october 1580;heeft vele verhandelingen geschreven, die alle te Leuven gedrukt zijn ; onder anderen ook, over de Inblazing of inwendige taal van God: dit werkje is naderhand in 't latijn vertaald door G. Brunesius, en in 1601 te Keulen gedrukt. Sotwel , de Script. Societatis Jesu.

ADRICHEM, is de naam van een adelijk en van ouds vermaard geslagt in Holland, door huwelijken vermaagschapt aan die van van der Dussen, van Leyden en Meerman. Halma , Toneel.

ADRICHEM (CHRISTIAAN van), geboren te Delft den 14 februarij 1533, een zoon van Adriaan Claasz. van Adrichem, Burgemeester der gemelde stad, wierdt op den 7 maart 1566, tot Priester gewijd, en vervolgens tot Overste van Barbaraas Klooster. In de eerste drift van vervolging tegens de Roomschgezinden, werdt hij uit Holland verdreven, verborg zig eerst te Mechelen, vervolgens te Utrecht, en daar na te Keulen. Dus als een balling, zijn leven tot op den ouderdom van 52 jaren gesleten hebbende, overleed hij den 20 julij 1585. Hij heeft verscheidene boeken geschreven; en de roem verkregen van een geleerd man te zijn geweest. Val. Andr. Bibl. Belg,

ADRICHEM (THOMAS van), Predikant te Westzaandam, hadt net 45 jaren, 9 maanden, drie weken en drie dagen geleeft, toen op den 17 februarij 1753, zijn levensdraad door de dood werdt afgesneden. Boekz., 1753. a. 220.

AEBINGA, een adelijk geslagt in Friesland, geheel uitgestorven , doch zeer bekend wegens de geweldige partijschappen der Sehieringers en Vetkoopers. Dc laatste van dit geslagt

waar