Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALVA of ALBA. (FERD. ALV. de TOL., Hertog van) 205

afgestaan. Men dagt voorzeker, dat den Raad der Beroerten nu ook zou afgeschaft zijn geworden, doch Alva wist zijnen opvolger te overreden, om die in stand te houden.

Alva verreisde dan tot groot genoegen van de Nederlanders, op den 18 december 1573, vergezeld van een goed aantal paardevolk, en nam zijnen weg te lande, tot op Genua, van waar hij te water in Spanje kwam; hij wierdt bij zijne komst zeer vriendelijk door Filips ontvangen, die hem over zijne gruwzame handelwijze in 't minst niet bestrafte, ten bewijze dat alles met 's Konings bewilliging geschiedt was; en schoon hij eerlang in zijne ongenade verviel, ter oirzake van een huwelijk, door zijnen zoon Don Frederik, op zijnen raad, tegens den zin van Filips aangegaan, en te Uzeda gevangen gezet werdt, stelde Filips hem na de dood des Konings van Portugal, niet slegts in vrijheid, maar gaf hem 't bewind over 't leger dat naar Portugal gezonden werdt, om Filips de kroon van dat rijk te verzekeren, waar toe de Hertog veel geholpen heeft. Hij is in 't jaar 1582, den 12 december, in den ouderdom van 74 jaren aan een hete koorts overleden. Zijne tijdgenoten beschrijven hem, als rijzig van postuur, met een lang uitgerekt aangezigt, anders vrij wel gemaakt, schoon niet bevallig, holögig en straf van gelaat. Voorts getuigen zijne vrienden en vijanden, dat hij een doorslepen en geoeffend krijgsman geweest is, doch meer met loosheid dan dapperheid en voorzigtigheid handelende, zonder wederga wreed en bloeddorstig, doorkneed in hoofse streken en listen; eergierig en loos van aart, een gezworen vijand der Onroomschen , en van allen die hem tegenstond; en dat zijne trotsheid en kleinachting voor anderen, en zijne mateloze strengheld, die niet zeldzaam naar verwoedheid zweemde, den Koning wiens gezag hij hier te lande, in top zogt te vijzelen, meer schade dan voordeel gedaan heeft. Men geeft hem op goede gronden na, dat hij zig op de reize uit Nederland, bij Grave Lodewvk van Konigstein, Willem van Oranje's oom van moeders zijde, beroemd zou hebben, van gedurende zijn bewind over deze landen, welk maar ruim zes jaren

ge-

Sluiten