Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 arminius. (herman)

Augustus als wanhopende, bij herhaling uitriep: Vare Vare redde mihi legiones! behaalde Arminius 12 jaren na christus gehoorte en verloste daar door zijn vaderland van de dwingelandije der Romeinen. De hoofden der Duitsers hadden nu, wel hun oogmerk bereikt, van namelijk het magtige leger der Romeinen te vernielen en te verstroijen, doch Arminius zijn plan was veel uitgestrekter; want hij beoogde om alle Romeinen, weder over den Rhijn te jagen, hunne vestingen te slegten, de bruggen af te breken, en hier door de gantse heerschappije der Romeinen in die gewesten, te vernietigen; doch Segestes, die te voren de aangegane verbindtenissen van Arminius met de andere Duitse Vorsten aan Varus hadt ontdekt, koos. nu openlijk, uit haat tegens Arminius. aangevuurd, om dat hij zijne dogter Tusnelda tegens zijnen, wille hadt geschaakt, en vervolgens met haar was getrouwd, de zijde van de Romeinen, en verhinderde 'daar door voor ditmaal hunnen gehelen ondergang; want door zijnen bijstand, wonnen de Romeinen nog zo veel tijd, dat zij Germanicus zoon van Drusius, met een nieuw leger op het spoedigste konden afzenden, om hunne wingewesten en bondgenoten, onder welke Segestes de voornaamste was, te ondersteunen en te beschermen. Hier door kregen de zaken een gants anderen keer; want Germanicus wist door hulp van SegesTes , Tusnelda de gemalin van Arminius die zwanger was, met haar gantsen hofstoet gevangen te krijgen', en zondt ze naar Rome. Wanneer vervolgens Flavius, zijnde een broeder van Arminius, met bewilliging van Germanicus , in mondgesprek met hem raakte, ten einde ware het mooglijk tot een verdrag te komen, 't welk vrugtloos afliep, en zij misnoegd van malkander scheidden, volgde daar op in het jaar 15 de slag aan den Wezer, waar in de Duitsers, de Romeinse ruiterij zodanig havenden en in verwarring bragten, dat zelvs het paard onder den Generaal Cecina wierdt doodgestoken doch de Duitsers al te vurig zijnde op roof en plundering, zo namen de Romeinen zulks te bate om zig te herstellen, en tastten hunne overwinnaars op nieuw met ene verdubbeling

van

Sluiten