Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDSCHE PROVINCIËN. 25

Grave flond ; want dit is. de enige weg die voor de Franfchen open is.

Stralen en Wagtendonk zyn kleene plaatsjes; tegen de laatfte wierd de proef der bomben genomen. Te Kesfel over de Maas vordert de Koning van Pruisfen tol van de voorbyvarende fehepen : overal belydt men hier den Roomfchen godsdienst.

P> De Franfche bezittingen, in da Tien Catholiqne Nederlandfcfie Provinciën, zyn een gedeelte van Flaanderen , Henegouwen en Luxemburg, benevens de Provinciën Cameryk en Artois. De linsterryke Nationale vergadering, die, door het verligte volk onderiteund, het Gothisch gebouw afgebroken' heeft , dat dooide heerschzugt op de puinhopen der Vryheid geftigt zynde , dreigde inteitorten en alle Franfchen te verpletteren : die met onvermoeide Itandvastigheid een nieuw, volgens de voorfchriften van 't gezond verftand , op de ■grondflagen der rechten van mensch en burger opgeboud heeft, vernietigde tevens de oude grensfeheiding der byzondere Provinciën, en gansch Frankryk wierd in 83 evenredige departementen verdeeld. Hier' van maakt Fransch Flaanderen en Henegouwen , met de Heden Charlemmt en Givet , en 't land van Cameryk er een uit. Artois met het land van Calais en Eoulogne een ander- Elk dezer departementen , waar van 't eerfte Rysfel, en 't ander Arrat ten hoofdftad heeft, wierd in vyf of zes evengrote diftriéten verdeeld. De namen van Flaanderen , Artois, enz. zullen er eerlang gansch en al vergeten zyn. Wy zyn geene Flamingen , geene Artefiens meer, B 5 roe-

Sluiten