is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. negen en twintigste deel. Behelzende den jaare 1782, bevattende het vervolg der Noordamericaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 VADERLANDS C HE

XI.

boek. I782.

„ pellen, met alle decentie moest ge„ readmitteerd worden."

Zo fterk aangezogt om onmiddelyk toe te treeden, verliet hem zyne gemaatigdheid niet, hy ontweek allen openbaar vertoon, door het Huis van den Zwolfihen Secretaris tob ia s, 't welk,in eene fteeg uitkomende, mat het Stadhuis gemeenfchap hadt, met den Heer bentinck ter Staatsvergadering intreedende. By het inkomen boog hy zich, en de Drost van zalland beantwoordde dit met eene buiging als Voorzitter. Treffend was de zigtbaare aandoening des Landdrosts, de traanen, deezes Bloedverwants des herftelden Ridders over de wangen biggelende, getuigden van zyne hartlyke opregtheid. Eenige Edelen reikten hem de hand toe, de Heeren van de Steden deeden het allen. Naa het fluiten der Vergade-

ringe ging van der capellen, met de "andere Leden, de voordeur uit. De blydfchap tekende zich op aller gelaad , en waren de aanfchouwers zo geheel en al ingenomen met hem te zien, dat zyne Tegenftanders, nog zeer onlangs de voorwerpen van hun openbaar misnoegen, geheel ongemerkt voorbygingen.

Men mogt laaten verluijen , dat capellen het hoofd in den fchoot gelegd en alles verklaard en gedaan hadt, wat de Ridders van hem vorderden , de Stukken der Onderhandelingen weczcn

het tegendeel uit. Dat hy zo veel

moei-