Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a VADERLANDSCHE

XXI.

bo E k.

J •

J

t t

J

i

raai Zoutman, een Jaargeld van vier en twintig honderd Guldens toegelegd. De Tweedragt in den Lande neemt toe. Voorftel van F. G. Blok in de Leydfche Vroedfchap. Prysvraagen door de Gewapende Genootfchappen te Utrecht en in Friesland uitgefchreeven. tWerk de Grondwettige Iierftelling getyteld, onderfcheiden beoordeeld. Voorftel der Stad Goes ter Zeeuwfche Staatsvergadering. Brief van Zeeland aan de Bondgenooten, over het beleggen eener Algemeene Vergadering in 's Gravenhaage. Veclen oordeelen het daar in voorgeftelde Ontwerp niet voldoende. Be/luit der Staaten van Holland op den Brief van Zeeland. Friesland en Utrecht flemmen met Holland in. Het eenpaarig Be/luit der Bondgenooten. Staaten van Friesland houden by zyne Hoogheid wn, om Opening wegens de Generalitchs Kas. Rondgaande Brief des Stadhouders ■zan de Gewesten. Goedkeuring van dien Brief door de Ridderjchap van Holland. Gelderlands Antwoord. Frieslands oordeel over Hen Brief Brief des Konings van Pruisen , wegens het ongelyk den Stadhouder aangedaan. Deeze Brief den Afgevaardigden>an Amfterdam byzonder aangeboden. Antvoord van Amfterdam. Beklag des Pruis» ifchen Gezants van Thulemeyer, vegens hetfchryvsn over, en beoordeelen van, ien Brief zyns Konings. Beftuit hier op iy hun Hoog Mogenden. Wat deswegen by Staaten van Holland voorviel. Wat Amlerdam en Leyden hier op dcedt. Hoe Staaen van Utrecht dit beantwoorden. Gelderlands

Sluiten