Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

25

tellen onder de Vaderlanders, die met blydfchap het noodig herftel van veele ingefloopene gebreken zouden zien, door dit verkeerd beginzel te rugge gehouden wierden. om de hand teleenen, en mede te werken tot de poogingen door dat Genootfchap of de voornaamfte Leden van 't zelve aangevangen; hoe dit veroorzaakte, dat veelen hun verdagt hielden als gekant tegen de zaak des Vaderlands. — Het bleef niet by verdenking; hun hoonende Gefprekken moesten zy hooren, en in openbaare Gefchriften zich met naamen ten toone gefield zien. Hier over beklaagden zich veertig Burger-officieren by Burgemeesteren Van Utrecht, onder betuiging van niet te weeten, immer iets gedaan of gelaatcn te hebben, 't geen niet, in allen deele, met hun Pligt overeenkwam. Wel bekenden zy, dat 'eronder hun waren, welken, uit hoofde van de Parentage, het tekenen van Requesten niet hadden behoeven na te hiaten, en egter geen derzelven getekend hadden; doch zy vermeenden, dat onder de Regten en Privilegiën, voor welke hunne Voorouders den tyd van tachtig Taaren ftreeden, geenzins de geringde was de vryheid van Gewisfe, en dat niet alleen in het Godsdienftige; maar ook in alle andere zaaken; dat "het diensvolgens aan hun, als Ingezetenen deezer Vrye Republiek, behoorde vry te liaan, met de Voorflaagen van een gedeelte hunner Medeburgeren al of niet in te Hemmen, B 5 zou-

XXIII,

BOEK,. ^84,

Sluiten