Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 233

n val, met Grof'Gefchut gemutileerd, tegen n Hattem en Elburg aan te voeren, en >. deeze Steden daadlyk, met zo veel overn haasting als geweld, in weerwil haar er » Regeeringe en Burgerye, te doen occupee«> ren.

„ Dat zy Heeren Gedeputeerden wel » hebben opgemerkt, dat zyne Hoogheid „ zich hier omtrent tragt te verfchoonen, r, door zich te beroepen op de Orders » der Heeren Staaten van Gelderland; „ doch dat, behalven het alleszins vreem» de en onvoldoende van zodanige Ver„ Ichooning, ten opzigte van eene Pro„ vincie, waar in zyne Hoogheid, ter goe„ der trouw, niet ontkennen kan de aller„ fterkfte lnfluentie op het meerendeel „ der Regenten te hebben; daarenboven „ hy Heer Stadhouder, in het uitvoeren „ van die zogenaamde Orders onweder„ fpreeklyk getoond heeft, dat het ook „ zyn Wil en Begeerte was vrye Ste„ den en Burgeryen, die haare Privile„ gien en Voorregten reclameeren en „ voorltaan, door Geweld te bedwingen, „ en tot zwygen te brengen. — Immers „ dat het voorbedagtelyke eener zodanige „ Onderneeming niet alleen van achteren „ ten klaarften gebleeken is uit de vooraf-

gaande buitengewoone Verzameling van „ Troepen in de Provincie Gelderland, wel„ ke toen reeds alle voortekenen van een „ verkeerd opzet opleeverde; maar dat » zulks boven dien vooral eene geaverS! reerde zaak is geworden, naa dat hun p 5 j» Ed*

XXX.

BOEK. 1786.

Sluiten