is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BARD. (PETRUS) BARDE3. (WILLEM DIRCKSË.) 87 .

L ffigdng van zijne geloofsgenoten kunnen verltrekkens —* ; Paquot, Mem. litter. Tom. VI. p. 101, 102:

BARD (PETRUS), Vikaris generaal vart de 'órden dér 'Coenobiters, is in 1443 e» Doormk geboren, lardeerde ié Leuven, en was aldaar de contubernaal van Adriaan van Utrecht, naderhand Paus, onder de benaming van Adriaan Be» VI. Hij ftierf als Vikaris generaal van de Coenobiters, zijnde teffens Prior van het klooster van die orden te Parijs, in 1515* na 82 jaren geleëft te hebben. Hij heeft onder andéren gefchreven: -Collationum feu Concionum facraruw , V. Vol: in folio i liog: Gallicce Cmlestinorum congregationis Monafteriorum fmiauones, Virorum illuftrium elogia &c. Parif. i'i9- m 4«» '

Foppens, Bibt. Belg- p- 953-

BARDÈS (WILLEM DIRCKSZODN), Schout vari Amfteldam, is een man geweest van kloek verftand en minzamen omgang, doch enigzints ftamelende van tale. Hij was Bud Schepen te Amfteldam, toen hij in 1542, onaangezien hij bij fommigen, van lutherije verdagtwas, tot Schout aangefteld werdt, op aanprijzing van Burgemeester Hendrik DirkZöon, die gehouden werdt, de Regering der ftad op zijnen duim te draijen. Dan eer wij verder gaan met te befchrijven, op welk een harde wijze deze man is behandeld geworden, zal het vooraf nodig zijn te melden, dat 't Schoutambt der meeste Hollandje fteden, ten dezen tijde, ftondt aan de begevinge der Graven; doch 't was te Amfteldam in 1508 , onder de minderjarigheid des tegenwoordigen Graven, Keizer Karël dewV, voor 20000 guldens verpand aan de Wethouderfchap, mids dé lastbrief verleend wierdt op 's Graven naam; Burgemeesteren begaven, federt het Schoutambt op ene jaarwedde, en lieten de boeten, kleinigheden uitgezonderd, verrekenen aan de ftad. Agt jaren hadt Bardes het Sehoutambt bekleed, tot genoegen der Regeringe, toen hij, of om te minder af te hangen van zijns gelijken, en zijn ambt op vaster voet te behouden , of om andere redenen, ten Hove te wege bragt, dat de Landvoogd», vrouw Maria; de 2o0«o guldens, door da F 4 fi2"