is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen, der Vereenigde Nederlanden [...]. Agt en dertigste deel. Behelzende het vervolg van den jaare 1786 en 1787. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Historie.

*73

4, maar ook$ om in geval vari nood, zo wel

5, door de Militie als door de Gewapende j, Burger-corpfen, onze verdrukte Bondge„ nooten kragtdaadigen Bylland te kunnen ,, verleeilen, en zich in geene Bemiddeling j, in te laaten, dan op zulke vastgeftclde j, Preliminaire Artykelen, waar door de Stad „ Utrecht daadlyk tegen dien geweldigen „ aanval der Militairen volkomen kon be„ veiligd zyn en blyven."

Twaalf honderd en negentien Burgers van Haarlem, waar onder veelen van de Aanzienlykden en Gegoedden, als mede onder het Regtsgcbied dier Stad woonagug, tekenden een Adres aan hun Ed. Gr. Mog. Waar irt zy betuigden, niet te kunnen „ ontveinzen, dat de gemanifesteerde denkj, wyze onzer Wederpartyen, welke thans*

om hun fnoode Héersehzügt te bevorde,, ren, de gehecle Republiek op den rand 3, des verderfs bragten, geen het minde

vooruitzigt op eert goeden uitflag overj, liet, en dat mitsdien terdond by hun ee< „ ne gegronde vrees gereezen was, dat de ,, Conferentie, thans door den Raad van „ Staaten aan hun Ed. Gr. Mog. voorge„ flaagen, indien dezelve zou ftfekken om „ eenigzins de heognoodige maatregelen tot j} onderlinge Defcnfie en Protectie onzer „ verdrukte Landgenooten te vertraagen, „ nergens anders op zouden uitloopen, dan „ op het nadeel Van de gemeene Zaak, de ,* verflaauwing van den Yver der Welmee„ nertden, en verdoovinge vau den moed

„ der drydbaaren in den Lande. Zy

wa*

XXXIX. BOEK*

I787.

Adres vSri 1219 Burgers uit Haarlem,