Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 23S

len, kwam hier op neder, dat zy het best zouden oordeelen zich in deezen voor eerst te bepaalen, om ten kragtigften, van wege deeze Vergadering, by hun Ed. Gr. Mog. daar op aan te dringen, „ dat Willem „ de V., als de oorzaak van alle de ons „ drukkende rampen, daadlyk worde gefus„ pendeerd in alle die Hooge Quahteiten. „ welke hy by deeze Provincie bekleedt, „ met verlies van de Emolumenten en Trae „ tamenten daar aan verknogt, en dat voort: „ aan hem Willem den V. en allen d< „ Zynen, het Territoir deezer Provmcn „ provifioneel worde ontzegd (*>

De Commisjie der Gewapende Corpfen tot Befcherming van het Vaderland e) Vryheid uitgetrokken (t), zo luidde d Tytel, hadt, den vierden van Hooimaand de volgende Verklaaring ter kennisfe va hun Ed. Gr. Mog. gebragt. „ Daar c „ Gewapende Burger, in deezen hoogstdm „ genden nood van het lieve Vaderlanc „ uitgetrokken tot befcherming van 't zelv „ en tot behoud der Vryheid, en hy zyr „ Have en Goederen, zyne Vrouw en Ku „ deren, en alles wat hem liefst en die „ baarst is, heeft agtergelaaten, onder < „ befcherming der Wetten, en de handha

„ ving der Juftitie. En daar het

„ vreezen is, dat zy, die tot heden b

„ v(

(*) N. Nederl. Jaarb. 1787. bl. 2793- 1829.19

e"(t)4Van deeze Gewapende Burgercorpfen zullen een breeder Verflag geeven in de Befehryying van Burger-kryg.

XXXIX. boek.

Verklaa' ring der z Gewapeni de Burgercorpfen de

q 4- Juiy.

e

1-

e e 1r-

le atem :r[8,

wy ien

Sluiten