Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 VADERLANDSCHE

LH.

D uek.

5 5 5 3

>

5' SI 5: 5: Si 9J 35 53 SS SS 5? 35 3« SS SS SS

s?

„ gelieft te zeggen, die te bezitten by eene „ veragting van fmaad en lasterfdriften, by „ een goed Geweeten voor God en hun Ed. „ Mog. de verkreegene agting van het ver„ flandigfte gedeelte der Natie, de trouw en ,. ftandvastzgheid om zich niet te laaten me„ de/leef en met de heeifchende denkbeelden „ van den tyd, en geen lof of eer te befiaa, len by onbevoegde Regteren, en wat meer , van diergelyke uitdrukkingen zyn, die ,, zyn Hoog Ed. Gellrenge in zyne Ver, deediging gelieft te brengen; verheffen , deeze Sentimenten buiten twyfel den , Heer Raadpenfionaris zeer naby tot den , volmaakten Man, Justum et tenacem pro, poftti Virum, en meriteeren niet alleen , de Approbatie van hun Ed. Agtb. maar , ook derzelver bewondering: naardemaar deeze voortreffelyke hoedanigheden, in den Eerften Minister van deeze Provincie, niet anders kunnen ilrekken dan om den Ouden luister, welvaard en bloei derzelve kragtdaadig te helpen bevorderen, zo zy met eene evenredige Vaderlandsliefde , zonder eenig belang of eenzydigheid, vergezeld gaan ; dat hun Ed, Agtb. vertrouwen in den Raadpenfionaris , en daarom, zo veel in hun is, het zich eene Eer zullen rekenen, met zyn Hoog Ed. Geftrenge tot die heilzaame èindens te mogen medewerken, zo lang men het hun Ed. Agtb. niet kwalyk zal rieerheri om met eene gepaste vrymoedigheid, insgelyks, zonder iemands gumt op eene laffe wyze (e willen bejaagen

„ en

Sluiten