Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

25

fche Gezant zich voor eenigen tyd na Londen. Een Gefchenk van 14000 Guldens 1 werd deezen Afgezant toegelegd (*).

Opzigtélyk het onafgedaane XI. Artykel des Verdrags met Groot- Brittanje, werd zyne Hoogheid door hun Hoog Mogen-] den verzogt zyne gedagten te laatén gaan j over het benoemen van Gelastigden, kun-, dig in den Koophandel, en in de zaaken ] van de Oost-Indifche Maatfchappy, om met' Engeland de zaaken in de Oost-Indien op eenen vasten voet te fchikken, en over een Tractaat van Koophandel te fpreeken. Zeer gefchikt tot deeze taak oordeelde de Prins de Heeren Jan van de Poll Burgemeester , Jan Graafland Pietersz. Oud Schepen en Raad der Stad Amfterdam\ Nicolaas Steengragt, Raad en Advocaat Fiscaal van de Admiraliteit van Zeeland, en Jonker Duco van Haren, Grietman van 't Bild. Eene aanpryzing, van eene benoeming dier Heeren tot deeze zaak gevolgd (f>

Ten dien zelfden tyde des Verdrags met Groot-Brittanje was in bewerking en werd ' voltrokken de Verbintenis met den Koning j van Pruisfen. Dit {tuk was toevertrouwd aan der Staaten Afgezant en Gevolmagtigden den Heer van Rheede , die by eenen Brieve verflag gaf van zyne verrigtingen, en het Tractaat van Verbintenis overzondt

van deezen Inhoud. „ Het Koning-

» lyke

(*) Refol. Gen. 14. Mey en 16. Juny 1788. CD Refol. Gen. 3. en 4. Juny 1788.

B 5

LVI. SOEK.

17 «7.

I783.

Jenoem-

len tot

enTrac-

aat van

ioop-

landel,

Inhoud Ier Veriintenise niet

°ruisfeB.

Sluiten