Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 VADERLANDSCHE

LVI,

BOEK. i

1787. ; 1788..

i

^

t ]

§ t \

Hertz -

bergs (

lofreden wegens die Ver- ' bintenis. I

l 1

d r \ e I z »

, vergenoegens by hun Hoog Mogendeö , mogt verwekken, als hy den Baron van , Rheede kon verzekeren, dat het aan, genaam aan den Koning was, die geene , gelegenheid zou laaten voorbygaan om , hun Hoog Mogenden blyken van des, zelfs Vriendfchap te geeven." De Baon van Rheede bedankte daar op zyne Medewerkers voor de goede dienften, die :y tot het Volbrengen van dit heilzaam

verk aangewend hadden. Fincken-

itein ontving, van wegen deezen Staat, en Gefchenk van 14000 Guldens. De ^uitenant van Rheede die de Bekragtiing van het Tractaat als Courier mederagt, werd met een Gefchenk ter waarde an 525 Guldens befchonken (*).

Tekende ons Gefchiedblad op hoe de Jraaf van Hertzberg zich, in eene penbaare zitting van de Academie der Wee'.nfchappen te Berlyn, liet hooren, over de iirukking en Zegepraal door de Hertog 'an Brunswyk by diens tocht in Holmd (f), hy liet zich, te dier zelfde plaate, over deeze Verbintenis uit, en zal het er moeite waardig weezen, dien Redeaar te hooren over een Stuk gedeeltelyk an zyner handen arbeid, daar voor met en Gefchenk van dezelfde waarde als zyn ledewerker van Finckenstein door deelfde |hand, op denzelfden tyd, beloond. , De Koning," dus fprak hy, „ heeft

„ den

O Re/bl. Gen- 18. April 14. Mey 16. Juny 1788. (t) Zie onze Faderl. Hist. XV. D, bl. 253—257.

Sluiten