is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787 en 1788. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Vierenveertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S30 VADERLANDSCHE

LVII.

DOEK.

I787. 1788.

Bedoelingendeezer Voorftel len.

Op de zelve vit geen Be fluit.

(*) VMz. by de Chalmot II. D. bl. 202—205.

behooren tot eenige Genootfchappen van Wapenen of Sociëteiten of Byeenkomften, hadden doen blyken aan de als nu zo gelukkig her (lelde Conftitutie niet te zyn toegedaan ; om deeze Posten vervolgens, naar orde en gebruik van den Lande, door bekwaame en welgeintentioneerde Perfoonen te vervullen (*).

Het Voorftel van Hoorn, en de beide Voordragten van Schoonhoven, hadden baar, blyklyk een en dezelde ftrekking. Niet genoeg rekenden zy het de Regenten, die invloed hadden op de Beftuiten ter hooge Staatsvergaderinge van den by hun alleen echt gekeurden ftempel te hebben, maar zy wilden ook de Leden der Hoogere Juftitie, en alle andere Amptenaaren, die eenig Bewind of Beftuur hadden, het zy in de geen ftem hebbende Steden, het zy ten Plattenlande, des ontzetten, om derzelver plaatzen aan te vullen met voorwerpen van de by hun geliefde foort: dit oordeelden zy zou Hevigheid geeven aan het gezag des Stadhouders, en diens Aanhangelingen in hunne posten verzekeren.

Van alle deeze Voordellen, naar gewoonte, in overvveeging genomen, kwain 'niets, 't Zy dezelve te onbekookt, of niet met genoegzaame voorkennis van de Hoofden der Partye gevormd waren; of aan dezelve, by nader inzien, te bezwaar lyk,of geheel onuitvoerlyk, voorkwamen.

Wat