Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOLKEREN. 453'

beidsloonen een goed gedeelte boven derzelver evenredigheid tot de dagloonen van ge-1 meenen arbeid. — In Londen zijn, genoeg-^ zaam in alle ambachten, de knechts in het geval , dat zij den eenen dag of de eene week bij hunne baazen aangenomen, en den anderen dag, of de andere week weder weggezonden worden, even gelijli'imen in andere plaatzcn met daggelders handelt. Een gevolg hiervan is, dat de laagfte rang van ambachtsluiden , de kleermaakersknechts, een halve kroon (ƒ) daags verdienen, fchoon men den loon van gemeenen arbeid op agttien ftuivers daags kan rekenen — in kleine fteden , en op de dorpen, zijn de daggelden van de kleermaakersknechts naauwlijks zo hoog, als die van gemeenen arbeid, maar te Londen zijn zij, vooral in den zomer, dikwils verfeheiden weeken zonder werk.

Wanneer zig bij de ongeftadigheid van het werk nog het moeilijke, het onaangenaame, en het onzindelijke voegen, dan veroorzaakt dit menigmaalen , dat de daggelden van de gemecnfte foort van arbeid ver boven die van de kunitigfte handwerkers loopen. — Men rekent , dat een koolmijngraaver te Newcastle, welke bij het ftuk werkt, gewoonlijk

het

Omtrent agtentwintig ftuivers Htllandsck.

Uitgeever.

Ff 3

I.

; o E K. X.

[QQFDST,

Sluiten