Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o BRUGES. (EUGENIUS de)

gen. De Schrijver hadt in het zelvde verblijf, een fmeekfchrift aan den Paus ontworpen, 't welk hij te Hasfelt voltooide , en onder den volgenden tijtel gedrukt is :

4. Ultima vox zelatrkis ïrmocenfice indigna patientis, five Lu tellus Jufplex F. Eugenii Brugensis, Sacerdoiis Capucini., ai Innocentium Xh jmmtm Pontificem. Colonice (in Holland) 'i6S o. *• I2m°- De Schrijver doet in dit gefchrift ene herhaling van alle de misdaden, waar mede hij in zijn voorgaande fchriften de Jejuiten hetigt heeft, en voegt 'er nieuwe, nog wraakbaarder feiten bij. Na zijn ontwerp open gelegd te hebben, maakt hij ene korte uitweiding om den Paus te waarfchomyen, dat hij even zo zijne vleijers heeft, als de Koning van Frankrijk, die zijn gezag verre te hoog zoeken, en hem tot een God* heid oP de aarde verheffen. Hij fmeekt nedrig zijne Heilig, heid, om zig met met de Canonisten van Rome te verbeelden, dat de onfeilbaarheid in zijn perfoon plaats vinde, en dat dé Conciliën beneden hem moeten gerangfehikt worden. En hij betuigt op e<-e ernftige wijze, overreed te zijn, dat het natuurregt hem aandrift zodanig te fpieken, als hij doét, tegens het Jejuiten Genootjchap, en om al het vergif van haren flinkfen handel openbaar temaken. Hij zegt onbewimpeld, dat de Jejuiten de onregtvaardigften van alle menfehen zijn. Hij befchuldfgt hen van een verbond met de Turken te hebben gefloten ; van de handen des groten Sobietzki , Koning van Polen, te hebben gebonden, ten einde dezen Vorst te beletten,* om tegens de Ongelovigen op te trekken. Hij verzekert, dat de Jejuiten Lodewyk den XIV overgehaald hebben, om zig even als Karel den Groten, meester van Italië te wanen, en misfehien, voegt hij 'er bij, zal deze heerszugtigë Koning binnen kort ene proef nemen, om zulk een fchone landfbeek te overmeesteren. Eugeen befluit zijn fmeekfehrift, met aan den Paus te zeggen, dat doordien'er geen regfvaardigheid langer op den aardbodem is, ja zelvs niet te Rome, het nodig zoude zijn, om ten minften ene fchijnbare vrede aan het menschdom te bezorgen, en dat hij ten dien einde ene vastHelling moest doen afkondigen, waar bij hij aan „ de leden-

„ va» .

Sluiten