is toegevoegd aan uw favorieten.

Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BUYTENDYK. BUZELIN.

Z27

Geestelijke is geweest. Zie hier den tijtel van zijn boek: Apologius, ofte öcfchecmijntjhc bt$ «ChjiétcIitKcn öfjclobe tcoljen^ Die ïjerctiften enöe ©ianben 43obé/ De SMckc openbacrlicït ïooeftcnen <Bob fjacrliebct Jjcfjeppcr/ in briefte ftj frcrcïicïirftbertoonncn fnn ober Dat tooojb «Öobé. <£nbc betooeftt niet bie gctfjuaenip'fc öer ï}ciöcnen batter een ceutoicfj <J?obt i?7 ^tfjep* per enbe S&eïjoubet ban alle jatten in 't gencracl. X->ij mij Guido de Buysson. (Ce 4?ent/ bij Jan Cauweel, 1553. I2U10. ■ Paquot, Mem. litter. Tom. XI. p. 183, 184-

BUYTENDYK (GODEWYN), geboren in 't laatst der XVIde eeuwe, in een der Hollandje plaatzen, niet onwaarfchijnlijk te Goerée, alwaar hij ten minften zijne eerfte letter» oefFeningen volvoerde; beoefFende vervolgens de theologie; werdt, Proponent geworden zijnde, in 1620 tot Predikant te Dordrecht beroepen; alwaar hij in 't uitoefFenen van die post, met alle getrouwheid verbleef, tot op zijn dood toe, welke voorviel den 4 julij 1661. Hij heeft door den druk gemeen gemaakt: <Dcn Itocingienfjen Sfcfuijt/ fcertoont in J3atcr de Landheere, 3;cfuit te Slnttoerpen. ©ojbr. 1648. 121110. —~ M. Balen, Bejchrijv. van Dordr. bl. 668.

BUZELIN (JAN), wierdt te Kamerijk geboren omtrent het jaar 1571, en doorliep de lage klasfen, onder opzigt van den Jefuit Gillis van Schoondonck te Douai. Den ouderdom van 18 jaren bereikt hebbende, ging hij in 1590 tot het genootfehap der Jefuiten over, en deedt in 1611 de geloften, van geestelijken Coadjutor. Men wordt door zijne fchriften ontwaar, dat zijn voorname ftudie beftond, in het beoeffenen der Nederlandfe Gefchiedenisfen, en dat hij veel fmaak hadt voor de latijnfe digtkunde. Buzelin ilierf te Rijj'el, den 15 o&ober 1626, na de volgende werken in het licht te hebben gegeven.

1. Triumphus quo SS. Martyres ViBor £f Socii ab Urbe Roma Jnjulas inve&i Junt, cif »s templo Societatis Jeju collocati. Injulis, 1612, I27H9. 2. Annales Gallo-Flandrice: in quibits per anyos jerè fvngulos ab tnttis phisquam mille et irecertis ea onmin P 2 e-