Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 520 )

de door den Agent verleende fchorsfing opteheffen.

§.41. Van

de Requeste emtAppoinctement Copit authentiek uiïtegeven ■, aan den Agent.

§. 42. Ove) het vermeen de misdryf kan verder niet worden kennis geno men.

%. 43. In

dien een Rechts-ingang verleend wordt hoe te handi len Omtrent de gedaane fchorsftng.

5.44. Hoeda n de opkefing gefchied.

Afte» rJaarb'y gemeld, wordt in dat geval ingericht volgends het Formulier hier achter gevoegd onder de Letter D.

Art. 41.

Van de Requeste en 't Appoinctement wordt Copie authentiek uitgegeven aan den Agent van Juftitie, doch met de origineelefi ! en alle de Bylagen daartoe behoorendè wordt 1 gehandeld, als hier na by Artikel 85 zal worden bepaald.

Art. 42.

• Tn dat geval wordt niet alleen de Vierfchaar •gefcheiden, maar kan ook nimmer over het

gefustineerde misdryf by eenig Rechter een Crimineel Proces worden aangevangen , onverhinderd nogthans aan de Partyën liet recht

• om redres van het gevallen Vonnis, of andere Dispofitie, (waar mede het misdryf geacht was in verband te ftaan) langs den gewoonen weg van Rechten te zoeken en te verkrygen, wanneer daartoe genoegzaame gronden voorhanden zyn.

Art. 43.

■ Doch wanneer de Vierfchaar begrypt een Crimineelen Rechts-ingang te moeten verleenen , oordeelt zy wyders over de gegrondheid of ongegrondheid'van de door den Agent gedaane fchorfing van het Vonnis of andere

-Dispofitie; én bekrachtigt die fchorsftng,'of gelast hem dezelve opteheffen.

Art. 44.

In het laatfte geval gedraagt de Agent zich, met opzigt tot de intrekkimg. en kennisgeving, op dezelfde wyze, als by Art. 8. van dee? *e inftruétie is gezegd.

Art. 45.

Sluiten