Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 VADERLANDSCHE

LIX. BOEK.

Strafoefening deswegen. Een Italiaan, wegens het niet willen draagen van Oranje de Stad ontzegd en geflraft. Derwaards geweeken Patriotten de Inwooning verbooden. De Waterfchout Nobbe gelast de Stad te ruimen. Indaagingen en geregtlyke vervolgingen. Lyst der flraffckuldigst getekenden. L. Hovy ingedaagd. Reynier Leendert Bouwens gebannen. Aanmerking van Botjwens deswegen. Banvonnis over eenige andere Heeren. De Regeering wil den Kerkenraad gezuiverd hebben. Vermaan aan de Patriottische Predikanten. De Ondertekenaars der Acte van Qualificatie uit den Kerkenraad gezet. Een weg, om in hun post te blyven, aangeweezen. Verklaaring ten dio" einde gevorderd. Der Jooden aflegging van den Eed op de Conflitutie. Beteugelingen van de Drukpers. Optochten der Byltjes. Begraafnis van Rannink. Staatlyke ommegang der Byltjes door de Stad. Voorzorg tegen belediging op de Landswerf. Hoe de Jaardag des Stadhouders gevierd. _ Het ongeluk veele Kattenburgers op een Zeïldag der Jagthave» overgekomen. De Kroonprins van Pruisfen met veel vreugds ontvangen. De Jaardag der Prinfesfe vereerd. De Prins met zyn Gezin te Amflerdam. Hoe daar onthaald. Schaarsheid in in de Stadskasfe. De Burger-focieteits Huizen geflooten. Beklag deswegen. Ingekogt door Directeuren van Doctrine & Amicitia. Schepenen weigeren de Overboeking en vervoegen zich by Staaten van Holland. Antwoord der Staaten. Op welk eene wyze de zaak gevonden. Wet des Genootfchaps hier mede

over-

Sluiten