is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1787, 1788 en 1789. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Zes en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 83

„ een ander Request, kwaalyk begreepen, „ de onkundigen onder de Tekenaars, op „ eene verregaande wyze misleid, de In„ gezetenen van vier Kerspelen, zonder „ zweem van fchuld, van baatzugt by den „ Souverain befchuldigd, en zeer nadeeli„ ge indrukken, omtrent een kwaalyk „ handelend Staatsbeftuur in onrustige ty„ den verfpreid hadt." (*) Die zelfde Heer ftondt verder den haat ten doele. Naa de Omwenteling werd onder meer mishandelde Huizen in de Ommelanden, diens Huis geheel verdelgd, (f) en hy, als een Man, die, in de jongstleden tyden der Onlusten, zeer uitgeblonken hadt, in het voortzetten van bedenkelyke oogmerken, voor het Hof van Juititie gedagvaard; waar men, naa een lang verhoor, diens Verantwoording zo onvoldoende vondt, dat hy op befluit van den Hove in gevangenis gebragt werd. (§)

Eene Omwenteling, welke in de Ommelanden in 't algemeen, en voor byzonde re Perfoonen in dezelve, deeze Gevolgen hadt, werd op veele Plaatzen in dezelve met Vreugdebedryven gevierd; doch op eene wyze, die dezelve geen Eer aandeed en vergezeld ging van zodanige omHandigheden, dat een Schryver, anders .mild in het vernaaien van dusdanige voor-

val-

(*) Verzam. by de Chalmot XXXVII. D. bl. 116—122—248—274. (t) Verzam. by de Chalmot XV. D. bl. 182. CS) N. Neder). Jaarb. 1788. bl. 1443. F 2.

LXII. BOEK,

1787. I788.

Aanhon»

dende Oproerige beweeginn]ge der Oranje Party ia de Omrtielatk'4en,