is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1789 en 1790. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Zeven en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

93

betragten hunner pligten volharden, zo „ kunnen wy hun ook, aan den anderen „ kant verzekeren, dat zy, zulks doen„ de, op de efficacieufe befcherminge van „ den Souverain, ten allen tyde, kunnen „ ftaat maaken. (*)"

By het herhaalen van het uitfluiten der Roomsckgezinde Burgeren, in het ftemmen ten Landsdage, in den voorleden Jaare . op den voet van voorige eeuwe gedaan (f) werden, in de uitfchryving voor den Landsdag deezes Jaars, van het ftemmen, of. het verleenen van ftemmen uitgeflooten,

allen die van den Paapfc/ien Godsdienst

waren, of van zodanig eene andere „ Religie, waar van de vrye oefening

„ in Friesland, niet was toegelaaten.

„ Desgelyks zouden tot ftemmen niet ge„ regtigd weezen, de Voogden van Pu„ pillen, van den Roomfchen Godsdienst, „ wegens de Goederen hunner Pupillen, „ fchoon de Voogden van den Gerefor„ meerden, of gepermitteerden Godsdienst „ mogten weezen; noch Paapfche Voog„ den mogen ftemmen, wegens de Goe-

deren hunner Pupillen, van den Gere„ formeerden, of toegelaaten Godsdienst. — „ Men zou niet lyden, dat zo wel in de „ algemeene als byzondere ftemminge, „ zouden mogen ftemmen, rechtftreeks „ of zydelings, middelyk of onmiddelyk,

„ eenige Papisten'' Thans bepaalde

men,

(*} Verzamel, by de Chalmot, XV. D. bl. 275. (f) Zie onze Vadert. Hift, XXII. D. bl. 0.

LXV.

BOEK.

I789.

Bepaaling wegens hec Stemregc

der

RoemCcbtn.