is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1789 en 1790. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Zeven en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE. 22?

penen met de Turken, zo dra dezelve zouden verklaard hebben, dat zy bewilligden in en als Vredesvoorwaarden toeftonden, de Bedingen van de grootfte gemaatigdheid , welke hun zouden worden voorgefteld, en men, door die mits, grond zou hebben, om redelykerwyze het fpoedig en vast herftel des Vredes te hoopen.

Zo gerustftellend en bemoedigend deeze aanvang luidde, zo min gunftig was Koning Leopolds antwoord op de groote zaak, waaromtrettt de Staaten zyne gevoelens wenschten te weeten. Hy gaf, op dat wy hier de eigene woorden in hec Berigtfchrift zyns Zaakbezorgers bezigen, met toefpeeling op het hoopgeevende in 't eerfte gedeelte zyns antwoords, te verftaan. „ Maar het is, by wisfeling, al„ leronmogelykst, dat zyne Majefteit op

den zelfden voet zou kunnen handelen „ ten opzigte zyner Belgifche Onderdaa-

„ nen. Voor eerst, om dat een Sou-

„ verain rechtftreeks of zydelings met re„ belleerende Onderdaanen niet kan han„ delen ais van Mogenheid tot Mogen„ heid. — Ten tweeden, om dat, naa zon„ der eenige vrugt alle bedenkelyke mid,, delen, van goedheid en toegeefiykhekt „ uitgeput te hebben , aan zyne Mtje„ fteit, tot zyn groot leedwezen, niets „ anders dan de weg van Wapenen overj, bleef om hun onder de gehoorzaamheid „ van hunnen Wettigen Spuverafn te rug

$, te doen keeren. Ten derden, om

Pa „ éftt

Lxvm

boek, I70O.