is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Behelzende het vervolg van den jaare 1789 en 1790. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche historie. Acht en veertigste deel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE.

ïi7

Niet lang vertoefden deeze beide Kei zerlyke Gevolmagtigden te Szistove', maai begaven zich na Bucharest. De bemiddelende Gezanten, door dit vertrek, met afgefchrikt, lieten geenzins na hunne onderhandelingen met de gebleevene Turkfche Staatsdienaars voort te zetten. Zy verdubbelden hunne poogingen om de wydgaapende belangen der wederzydfche Mogenheden nader aan elkander, en eene gewenschte vereeniging tot ftand te brengen. Zo gelukkig Haagden zy in dien arbeid, dat de vertrokken Keizerlyke Gezanten, naa het maaken van de noodige affpraake wegens het verlengen van den Wapenftilftand, van de zyde der Ottomannifche Porte verzogt wierden tot het terugkeeren na Szistove om de afgebrooke Onderhandelingen te hervatten. Vdór hun vertrek hadden beide Keizerlyke Gevolmagtigden zich daar toe geneegen verklaard; en kwamen zy in 't midden van Hooimaand ter plaatze der Vredeshandelinge weder. Onmiddelyk werden de byeenkomften tot het daarftellen van een minzaam vergelyk hervat, en onafgebrooken voortgezet.

De Krygsverrigtingen der Porte tegen ^ Rusland, met hoe veel yvers ook her- w vat, hadden denzelfden ongelukkigen uit- fP fiag; bykans overal moesten de eerften voor de laatilen bukken; de Pest woedde daarenboven op het verfchriklykst in het Turkfche Ryk. Met één woord, de alleszins kommerlyke toeftand' der Ottomannifche Porte was van dien aart, dat H s zy

LXlX.

BOEK.

Hervat en voortgezet.

7at dit ;rk beledigt.